cs en de

Informace o zpracování osobních údajů

Naší společnosti záleží na soukromí a ochraně vašich osobních údajů a i nadále budeme dodržovat zákony o ochraně osobních údajů. Jakožto správce osobních údajů tímto informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Za tímto účelem jsme přijali interní normy ochrany osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů - proč zpracováváme vaše data

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – zejména poskytování činností a služeb. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky se jedná o identifikaci vaší osoby.

Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů (např. daňové a účetní přepisy). Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Základní účely zpracování osobních údajů jsou zejména:

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, poskytovat profesionální služby, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme zejména o našich dodavatelích, zákaznících (včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců).

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, jak nám to ukládají právní předpisy (např. v případě zákona o DPH archivujeme údaje 10 let). Údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Zdroje osobních údajů:

Naše společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob a dále tyto údaje získává z veřejných evidencí (např. živnostenský rejstřík), od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme pouze v naší společnosti. Údaje předáváme mimo společnost pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

V naší společnosti zpracováváme osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžadujeme i od zpracovatelů osobních údajů.

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde např. o soudy a Policii ČR. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že provádíme my nebo náš smluvní zpracovatel zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněni:

Pro uplatnění vašich práv nás kontaktujte na mailu info@haifa-design.cz. Vždy vás bez zbytečného odkladu informujeme o vyřízení vaší žádosti. Také máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení pojmů

HAIFA DESIGN a.s.
25. 5. 2018